Koryukiv Youth Center "KUB"

Volodymyr Leonidovych Onyshchuk
Director
0977745815
kor.mc.kub@gmail.com
Vokzalna Street, block 8a, Koryukivka, Chernihiv region, 15300

Do you want to join or help?