Положення про членство та членські внески

Положення про членство та членські внески Громадської спілки «Асоціація молодіжних центрів України» (надалі - Положення) розроблене відповідно до Статуту громадської спілки «Асоціація молодіжних центрів України» (надалі – Асоціація) та затверджене рішенням Правління (протоколом № 1 від 24 серпня 2018).

Це Положення визначає розмір та порядок сплати членських та добровільних внесків членами та кандидатами у члени Асоціації.

1. Загальні положення

1.1. Членом Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатним та активно сприяють виконанню статутних завдань Спілки.

1.2. Члени асоціації поділяються за обсягом прав та обов’язків на повних членів, асоційованих членів та почесних членів.

1.3. Членські внески – це обов’язкові внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які сплачуються членом Асоціації щорічно на протязі всього терміну перебування членом Асоціації, порядок сплати яких встановлюється цим Положенням.

1.4. Добровільні внески - це пожертви у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які сплачуються добровільно членами, або іншими особами на реалізацію Статутної діяльності Асоціації, або конкретних благодійних проектів та програм в рамках Статутної діяльності Асоціації.

2. Порядок набуття та припинення членства

2.1. Члени Асоціації приймаються та виключаються з членів Асоціації шляхом подання до Правління відповідної заяви або заяви і рішення керівного органу установи, підприємства організації (для юридичної особи) про прийняття чи виключення з членів Асоціації, а також відповідних документів зазначених в пункті 2.3.3.

2.2. Рішення про прийняття та виключення членів Асоціації приймає Правління протягом 30 календарних днів.

2.3. Новий член асоціації набуває членства Асоціації з дня затвердження Правлінням про прийняття його в члени Асоціації.

2.3.1 Критерії для молодіжних центрів, яким має відповідати молодіжний центр, щоб стати членом Асоціації:

 • має власне або орендоване приміщення, яке є доступним для молоді.
 • проводить заходи із громадянської освіти.

 • має хоча б один власний інтернет ресурс, який оновлюється мінімум раз у 3 дні: сайт або сторінка в соціальній мережі Facebook. Мова ведення інтернет ресурсів у соціальних мережах - українська. Сайт має мати за замовчуванням україномовну версію. Версії сайту у інших мовах - за бажанням.

 • може надати посилання про згадки у 3 різних інтернет-медіа про свою діяльність.

2.3.2. Член Асоціації може бути представлений або юридичною особою або фізичною особою (у разі якщо статут юридичної особи не дозволяє бути членом громадської спілки). Фізична особа, що не належить до жодного молодіжного центру може стати членом спілки в якості експерта, при цьому кількість експертів в Асоціації не може перевищувати 30% від загальної кількості членства. Експерт може стати членом АМЦУ якщо він/вона не працюють або не представляють жоден молодіжний центр, що вже є членом АМЦУ або не мають інших конфліктів інтересів.

2.3.3. Для вступу в Асоціацію кандидат у члени Асоціації має надати Правлінню Асоціації наступний документи:

 

Якщо комунальний/державний молодіжний центр хоче бути представлений через юридичну особу - громадське об'єднання, то ГО, що його представлятиме має надати документ про партнерство з цим молодіжним центром. Кандидат у члени Асоціації (громадське об'єднання

 • юридична особа) разом із заявою про прийняття в члени Асоціації повинен надати Правлінню Асоціації:

  • копію Протоколу із рішенням про вступ до Асоціації засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою юридичної особи;

  • копію Статуту засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою юридичної особи;

  • Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою юридичної особи.

Якщо молодіжний центр хоче бути представлений фізичною особою, то вона має надати заяву, рекомендаційного листа від цього молодіжного центру та своє резюме.

Експерт повинен надати заяву, мотиваційний лист, описати одну розробку в сфері молодіжної політики і описати досвід роботи в цій галузі.

2.4. Особи, які бажають брати участь лише в окремих заходах чи програмах Асоціації, можуть одержати статус асоційованих членів на підставі відповідної письмової заяви у порядку визначеному п. 2.1. Положення.

2.5. Особи, що не є членами Асоціації, які здійснили значний внесок у розвиток Асоціації та сприяли досягненню Асоціацією статутних завдань, можуть одержати статус почесних членів Асоціації на підставі подання трьох членів Асоціації і відповідного рішення Правління.

2.6. Членство в Асоціації припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи, рішення керівного органу установи, підприємства організації (для юридичної особи), офіційного повідомлення про визнання фізичної особи недієздатною або померлою, а також рішення Правління.

2.7. За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений на підставі рішення Правління.

3.Права та обов’язки членів Асоціації

3.1. Члени Асоціації в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право:

 • брати участь в управлінні справами Асоціації відповідно до Статуту Асоціації та чинного законодавства України;

 • бути обраними до керівних органів Асоціації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;

 • брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

 • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи та вільно викладати свої погляди;

 • отримувати від Асоціації для ознайомлення необхідну інформацію стосовно діяльності Асоціації;

 • добровільно вийти з Асоціації на підставі письмової заяви, поданої до Правління.
 
 • члени Асоціації користуються іншими правами, передбаченими цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

3.2. Асоційовані Члени Асоціації мають право брати участь в роботі Загальних Зборів з правом дорадчого голосу.

3.3. Почесні Члени Асоціації мають право брати участь в роботі Загальних Зборів за запрошенням з правом дорадчого голосу.

3.4. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись цього Статуту та мети і завдань Асоціації;

 • дотримуватись положень та внутрішніх документів асоціації;

 • виконувати рішення Загальних Зборів та Правління Асоціації

 • виконувати свої зобов’язання перед Асоціацією, в тому числі пов’язані з майновою участю;

 • не допускати дій, які завдають Асоціації матеріальної шкоди та шкодять її репутації;

 • подавати допомогу у пропагуванні й досягненні мети і завдань Асоціації;

 • виконувати інші обов’язки, передбаченні законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

4.Розмір членських внесків

4.1. Розмір щорічного членського внеску для повних членів Асоціації складає:

4.1.1.   для фізичних осіб - 720 грн.

4.1.2.   для юридичних осіб - 720 грн.

4.2. Розмір щорічного членського внеску для асоційованих членів Асоціації складає:

4.2.1.   для фізичних осіб - 360 грн.

4.2.2.   для юридичних осіб - 360 грн.

5.Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, розстрочка та відстрочка сплати внесків

5.2. Почесні члени Асоціації звільняються від сплати щорічних членських внесків.

5.3. У випадках, передбачених цим Положенням, за рішенням Правління Асоціації, членам Асоціації можуть надаватися наступні пільги у сплаті внесків:

 • відстрочка сплати щорічного членського внеску;

 • зменшення розміру щорічних членських внесків;

 • звільнення від сплати щорічного членського внеску.

5.4. Рішення про надання пільг, передбачених п. 5.3. цього Положення, приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої членом або кандидатом у члени Асоціації заяви або за ініціативою Правління Асоціації.

5.5. Відстрочка сплати щорічного членського внеску передбачає перенесення встановленого терміну сплати внеску за клопотанням заявника, але не більше, ніж на 3 (три) календарні місяці, за умови, що причина, яка стала підставою для подання відповідної заяви, визнана поважною.

5.6. За клопотанням члена або кандидата у члени Асоціації може бути зменшено розмір його щорічного членського внеску, або його може звільнено від сплати щорічного членського внеску.

 

5.7. Заяви про надання пільг щодо сплати щорічних членських внесків розглядаються Правлінням протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту їх надходження та реєстрації.

5.8. Член Асоціації або кандидат у члени Асоціації (уповноважений представник), за письмовим клопотанням, може брати участь (без права голосу) при розгляді питання про надання пільг щодо сплати щорічних членських внесків, висловлювати свої міркування, подавати документи, що підтверджують його позицію тощо.

5.9. Про прийняте рішення член Асоціації або кандидат у члени Асоціації повідомляється у письмовій формі.

5.10. За поданням Голови Правління Асоціації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну та /або організаційну допомогу Асоціації. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

6.Порядок сплати членських та благодійних внесків

6.1. Щорічний членський внесок сплачується новим членом Асоціації протягом 15 календарних днів після прийняття в члени Асоціації, пропорційно кількості повних календарних місяців до кінця поточного календарного року від дати прийняття в члени Асоціації.

6.2. Щорічний членський внесок на наступний календарний рік член Асоціації сплачує не пізніше 30 січня поточного року.

6.3. За 2 (два) календарних місяці до закінчення календарного року Правління Асоціації розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічного внеску.

6.4. Для підтвердження сплати щорічного членського внеску члени Асоціації надсилають на адресу Асоціації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку, копію квитанції або за домовленістю іншим чином підтверджують факт сплати внеску.

6.5. Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на поточний рахунок Асоціації.

6.6. Асоціація контролює правильність та своєчасність сплати членських внесків.

6.7. У випадку прострочення сплати членських внесків на понад 12 (дванадцять) календарних місяців член Асоціації може бути виключений з числа членів Асоціації на підставі рішення Правління про що виключений член Асоціації повідомляється письмово.

6.8. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про

членство в Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати пропущеного щорічного членського внеску.

6.9. Члени Асоціації мають право здійснювати добровільні благодійні внески (понад встановлені суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації програм та проектів в рамках статутної діяльності Асоціації.

6.10. При сплаті щорічних членських та благодійних внесків, члени Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

 • благодійний внесок на статутну діяльність;

 • благодійний внесок на [назва програми, проекту, заходу].

7.Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до

Положення

7.1. Це    Положення    набирає    чинності    з               моменту         його          затвердження               в                      порядку,

передбаченому Статутом Асоціації.

 

7.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть вноситися зміни та доповнення, які набирають чинності з моменту їх затвердження в порядку, передбаченому Статутом Асоціації.

7.3. Про зміни та доповнення до цього Положення члени Асоціації інформуються у письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів.

7.4. Всі питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Подати заявку